Polityka prywatności


Administratorem Twoich danych osobowych jest AGREED Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
Do wszystkich informacji na Twój temat podchodzimy odpowiedzialnie i zgodnie z
przepisami prawa – w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Nasze dane kontaktowe: office@agreed.pl
Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam zawartymi. Niezależnie od tego, w jakim
kontekście przetwarzamy Twoje dane, poniżej wyjaśniamy kto ma dostęp do Twoich danych
oraz jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych.
Ostania sekcja tej polityki wyjaśnia czym są pliki “cookies” i jak z nich korzystamy, w
ramach tej strony internetowej.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskają wyłącznie nasi odpowiednio upoważnieni
pracownicy lub współpracownicy, w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich
obowiązków.
Dane dotyczące naszych rozliczeń są powierzone do przetwarzania profesjonalnej firmie
księgowej.
W ograniczonym zakresie korzystamy także z narzędzi do zarządzania pracą i dokumentacją,
takich współdzielone kalendarze, a także z hostingu naszej poczty e-mail. Wszystkie te
rozwiązania zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla zakresu danych, który tam
przetwarzamy, na podstawie odpowiednich umów i zabezpieczeń.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych
Dla sprawnego realizowania Twoich praw, wszelkie żądania prosimy kierować na adres e-
mail: office@agreed.pl. W zakresie wynikającym z RODO oraz polskich przepisów przysługują
Ci następujące prawa:
Dostęp do danych osobowych – możesz zwrócić się do nas z pytaniem:
– czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
– w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe;
– jakie kategorie danych przetwarzamy;
– kto jest odbiorcą Twoich danych;
– jaki jest planowany okres przechowywania Twoich danych, a gdy nie jest możliwe
określenie tego okresu, kryteria ustalania tego okresu;
– jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – o wszelkie dostępne informacje o ich
źródle.

Możesz także uzyskać wgląd w przetwarzane na Twój temat dane.
Sprostowanie danych – jeśli informacje na Twój temat są/staną się nieprawidłowe albo
niekompletne, masz prawo do żądania ich zaktualizowania.

Odwołanie zgody – zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz odwołać w każdym
czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem.
Usunięcie danych – w pewnych sytuacjach RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia
zapomnianym. Możesz z niego skorzystać, jeśli nadal przetwarzamy Twoje dane, w
szczególności w następujących przypadkach:
– brak dalszej niezbędności danych osobowych do celów, w których zostały zebrane lub w
inny sposób przetwarzane;
– cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy jednocześnie nie
istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania;
– wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy nie
występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania;
– wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach
marketingowych;
– przetwarzanie Twoich danych niezgodnie z prawem;
– z przepisów prawa wynika obowiązek usunięcia danych.
Ograniczenie przetwarzania – w pewnych sytuacjach możesz żądać abyśmy ograniczyli
nasze działania w zasadzie wyłącznie do przechowywania informacji na Twój temat. Są to
przypadki, gdy:
– kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych – na okres
pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
– przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, lecz zamiast ich
usunięcia wolisz ograniczenie przetwarzania;
– nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jedynie do czasu
rozstrzygnięcia czy Twoje interesy przeważają nad naszymi prawnie uzasadnionymi
interesami.
Przenoszenie danych – masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania
innemu administratorowi, jeżeli:
– przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy; oraz
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się
niektórym operacjom, które wykonujemy, w szczególności w następujących wypadkach:
– gdy opieramy nasze przetwarzanie na naszym prawnie uzasadnionym interesie;
– gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów badań naukowych lub historycznych lub
do celów statystycznych.

Pamiętaj jednak, że gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku,
że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich
interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem w niezbędnym zakresie. Jeżeli
nie będziesz zgadzać się z taką oceną zaistniałej sytuacji, możesz skorzystać z prawa do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (więcej informacji poniżej). Skarga do organu
nadzorczego – w związku z naszym działaniem jako administratora Twoich danych
osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem:
https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
Czym są pliki „cookies? Jak je wykorzystujemy?
Pliki „cookies” to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez nasz serwer i zapisywane
po stronie Twojego urządzenia (np. na twardym dysku komputera). Przechowują one
informacje, których możemy potrzebować, aby dostosować się do sposobu korzystania przez
Ciebie z naszej strony internetowej i aby zbierać dane statystyczne. Podczas Twojej wizyty na
naszej stronie internetowej mamy możliwość dowiedzieć się np. z jakiej przeglądarki oraz
systemu operacyjnego korzystasz, jaki jest Twój adres IP, które strony naszej witryny
odwiedziłeś, w jakim mieście znajdowało się urządzenie, z którego wszedłeś na naszą stronę.
Wszystkie otrzymywane w ten sposób informacje gromadzimy jako dane statystyczne i są
przez nas wykorzystywane wyłącznie w celach wskazanych w tej polityce. Pliki cookies w
żadnym wypadku nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla urządzenia, z którego korzystasz,
ponieważ nie wprowadzają w nim jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych.
Oczywiście możesz zmienić sposób korzystania z plików „cookies”, w tym całkowicie je
zablokować bądź usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Musisz
jednak pamiętać, że tego typu operacje mogą uniemożliwić albo istotnie utrudnić prawidłowe
działanie naszej strony internetowej, chociażby poprzez znaczące spowolnienie jej
funkcjonowania, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce.
Pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie internetowej:
– techniczne – obejmuje cookies niezbędne do poprawnego działania witryny, w tym np.
informację, że zaakceptowałeś lub odrzuciłeś cookies;
– analityczne – wykorzystywane do analizowania statystycznych zachowań użytkowników w
ramach strony (ulepszanie działanie witryny), nie obejmują informacji pozwalających
zidentyfikować konkretnego użytkownika.
Więcej na temat plików cookies przeczytasz tutaj: https://wszystkoociasteczkach.pl/